Personuppgiftspolicy

Bakgrund och syfte

Vi respekterar den personliga integriteten hos våra kunder och anställda. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar såsom personuppgiftsansvarig ansvar för att personuppgifter som behandlas används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

Denna policy reglerar villkoren för ditt engagemang hos Sköndals Assistans AB.

Målet med denna policy/information är för oss att på ett tydligt och transparent sätt beskriva för dig hur och varför vi samlar in, använder, överför och lagrar viss personlig information om dig. Detta beskriver även vilka rättigheter du har som registrerad kund eller medarbetare hos oss. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Inom EU/EES gäller från och med 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Personuppgiftsansvarig:

Sköndals Assistans AB (559048-9497)

c/o Szum: Kubbegatan 51

128 67 Sköndal

Telefonnummer: 08 94 90 26

E-post: mail@skondalsassistans.se

 

Sköndals Assistans AB är mottagare och personuppgiftsansvarig.

Vi samlar in personuppgifter när du kontaktar oss i syfte att hantera kundförhållandet mellan oss eller i vår roll som arbetsgivare. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna driva eller hantera ditt ärende. De personuppgifter som vi samlar in används även i syfte exempelvis att bedriva den personliga assistansen samt att företräda dig som kund gentemot myndigheter. Detta regleras även via fullmakt eller kundavtal. För våra anställda regleras det även via anställningsavtalet.

De personuppgifter som behöver hanteras är bland annat e-post, förnamn, efternamn, adress, telefonnummer och personnummer. Insamlingen och hanteringen av dessa personuppgifter sker i syfte att kunna administrera det avtal du ingått som kund eller som anställd av Sköndals Assistans AB. Personuppgifter används även för bokföringsändamål och kan komma att krävas av revisorer.

Utan några personuppgifter kan vi inte identifiera dig och kan inte heller fullfölja det avtal som du har ingått med oss.

Vi använder även dina personuppgifter för att delge dig information. Detta för att uppmärksamma viktiga förändringar men också för att kunna erbjuda bättre service.

 

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än nödvändigt.

De flesta personuppgifter sparas under hela den period som du på något vis är aktiv hos Sköndals Assistans AB. Kriterierna för att fastställa lagringsperioden grundar sig på de rättsliga förpliktelser vi har att förhålla oss till samt vårt intresse av att kunna kommunicera med dig även under en tid efter att ditt engagemang hos oss upphört.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika platser för olika ändamål.

 

Kundavtal/Anställningsavtal

Uppgifterna gallras när kundförhållandet har upphört. Avtal och personuppgifter kan dock sparas för fullgörande av rättsliga förpliktelser enligt exempelvis bokföringslagen eller för att kunna hantera i efterhand uppkomna frågor.

 

Vilka rättigheter har Du som registrerad?

Som registrerad har Du ett flertal rättigheter avseende personuppgiftbehandling. Detta förklaras utförligt i dataskyddsförordningen (GDPR), artikel 12-20. Dessa artiklar inkluderar rätten till insyn och att på begäran få tillgång till registerutdrag gällande den information om dig som behandlas. Du har också rätt att begära rättelse (av uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande) eller radering av personuppgifter. Du kan även begära begränsning av behandling av personuppgifter.

Du kan alltid begära att personuppgifter som används för marknadsföringsändamål gallras eller att sådana aktiviteter upphör.

 

Säkerhet

All behandling av dina personuppgifter sker på ett betryggande sätt. På Sköndals Assistans finns skydd mot både intrång och förstöring av personuppgifter och vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att minska risker.

Du har alltid rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen. En tillsynsmyndighet i varje EU-land ska övervaka att de som behandlar personuppgifter följer GDPR. I Sverige har Datainspektionen denna roll. Ytterligare information om deras roll och ansvar hittar du på Datainspektionens webbplats.

Sköndals Assistans AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna personuppgiftspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav.

Länkar till andra webbplatser

Våra tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk till en tredjeparts webbplats kommer du att omdirigeras dit. Vi råder dig läsa igenom integritetspolicyn på alla webbplatser du besöker.
Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller affärsmetoder av en tredjeparts webbplats eller tjänster.

Kontakt

Vid eventuella frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta Sköndals Assistans AB på mail@skondalsassistans.se

 

Personuppgifter

Om du kontaktar oss via vårt kontaktformulär eller söker arbete hos oss, delar du frivilligt med dig av information om dig. Detta kan vara ditt namn, personuppgifter eller andra kontaktuppgifter. Denna information kan vi komma att använda för att kunna kontakta dig eller skicka ut information om oss. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

 

Kontakt

Har du vidare frågor går det bra att kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns på vår hemsida.